Kwaliteit

Hoe wij onze kwaliteit willen waarborgen wordt het beste beschreven in de missie, visie en werkprincipes. Naast wat wij onder kwaliteit verstaan, worden er ook eisen gesteld vanuit wetgeving en van opdrachtgevers. Onze eigen ideeën over kwaliteit moeten passen bij de eisen van de wet.

Drie belangrijke onderwerpen willen we hier toelichten.

Het is belangrijk voor onze cliënten dat zij kwalitatief goede hulp krijgen. De eisen aan de kwaliteit worden getoetst door het aangesloten zijn bij beroepsregisters, door het bieden van een onafhankelijke klachtenregeling en onderzoek naar cliënttevredenheid. Hiervoor is Pluskwadraat HKZ-Gecertificeerd.

Daarnaast moet de privacy van cliënten worden gewaarborgd, daarvoor is privacybeleid van belang.

Tenslotte moet Pluskwadraat voldoen aan veiligheidsbeleid waarbinnen de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld een belangrijk onderdeel vormt.

Klachtenregeling & Beroepsregisters

Omdat iedere opdrachtgever andere eisen stelt, zijn de medewerkers aangesloten bij meerdere beroepsregisters: Registerplein (BPSW), Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie (NVRG). Deze beroepsregisters kunnen een rol vervullen bij de klachtenafhandeling. Omdat het niet altijd duidelijk is bij welk beroepsregister u terecht kunt, is Pluskwadraat aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Zij doen de overkoepelende klachtenafhandeling en zullen waar nodig het juiste beroepsregister informeren over en betrekken bij de klacht. Bij de start van de begeleiding zal Pluskwadraat u meer gedetailleerd informeren over de Klachtenregeling.

Privacybeleid

Pluskwadraat vindt het belangrijk dat er vertrouwen is in haar dienstverlening. Zij wil transparant zijn over hoe er wordt omgegaan met persoonlijke informatie die ter beschikking komt van Pluskwadraat.

Deze persoonlijke informatie is vaak nodig voor het bieden van de begeleiding en het dient vaak geen doel om deze informatie te delen. In sommige gevallen is dit wel nodig, bijvoorbeeld in de samenwerking met andere betrokkenen. Dit gebeurd uiteraard alleen als u daar toestemming voor geeft door middel van het toestemmingsformulier dat Pluskwadraat gebruikt. De bescherming van uw privacy staat voorop. Informatiedeling met anderen moet altijd doelmatig zijn. Dat betekent dat het ten goede moet komen aan de begeleiding/behandeling die wordt geboden. Een aantal persoonlijke gegevens zijn ook nodig voor de verantwoording die Pluskwadraat moet doen aan opdrachtgevers en voor facturatie.

Bovendien gebruikt Pluskwadraat de informatie om na te gaan of de werkwijze goed aansluit op de vragen aan begeleiding en om aan opdrachtgevers, die ons werk betalen, te kunnen verantwoorden op welke manier er wordt gewerkt.

Om de kwaliteit van de begeleiding te verbeteren werkt Pluskwadraat samen met andere professionals. We kunnen bij elkaar terecht voor advies en deskundigheidsbevordering, ook wel intervisie genoemd. Hierin zullen vooral begeleidingsvragen worden besproken en niet uw identiteit, tenzij collegae betrokken zijn in de samenwerking rondom de begeleiding, hiervoor is dan uw toestemming gevraagd door middel van het toestemmingsformulier.

In een aantal gevallen kan informatie worden gedeeld zonder dat u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Bijvoorbeeld in geval van crisis waarbij gevaar dreigt voor u of anderen en er sprake is van meldingsplicht door Pluskwadraat. In deze gevallen zal Pluskwadraat u vooraf om toestemming proberen te vragen of u minstens op de hoogte brengen van deze melding. Als dit niet mogelijk is zal Pluskwadraat u achteraf informeren over de informatiedeling. Zie voor meer informatie hierover het Veiligheidsbeleid van Pluskwadraat. Bij vragen hierover kunt u ook terecht bij uw begeleider.

Pluskwadraat verwerkt ook informatie in Coachingplannen, Evaluatieverslagen, Toestemmingsformulieren, Samenwerkingsovereenkomsten, eventuele Veiligheidsplannen. En in bestanden die nodig zijn voor specifieke doeleinden, zoals een financieel plan, inventarisatie van schulden, een aanmelding voor bewindvoering of budgetbeheer of voor het aanvragen van tegemoetkomingen, kwijtscheldingen, indicaties en dergelijke. Hiervoor kan ook diagnostiek belangrijk zijn. Diagnostiek en medische informatie is zeer privacygevoelig waardoor Pluskwadraat het delen daarvan alleen doet met uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt Pluskwadraat ten allen tijde vragen om inzicht in uw dossier. Pluskwadraat zal daarvoor binnen vier weken een afspraak met u maken om u inzicht te verschaffen in uw dossier. De meeste zaken uit uw dossier worden samen met u opgesteld en worden door u en Pluskwadraat ondertekend. Van deze documenten ontvangt u ook een kopie. Dit geldt onder andere voor de Samenwerkingsovereenkomst, Toestemmingsformulier, Coachingsplan(en), Evaluatieverslag(en) en eventuele Veiligheidsplannen. Het volledige privacybeleid kunt u hier inzien.

Meldcode

In het omgaan met onveiligheid en risico’s is diverse wet- en regelgeving van toepassing. De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld is daar één van. Pluskwadraat is gehouden aan deze wet- en regelgeving en onderschrijft het belang daarvan. Bij het melden van onveiligheid voor cliënten of anderen is de vraag belangrijk of Pluskwadraat de hulp kan bieden die nodig is en of er voldoende sprake is van samenwerking met betrokkenen.

Ondanks de verplichtingen waaraan Pluskwadraat moet voldoen, wil Pluskwadraat bij de aanpak in het voorkomen, herstellen en melden zoveel als mogelijk haar cliënt(en) betrekken. Bij signalen, vermoedens of concrete risico’s wordt het team én de directie op de hoogte gesteld.

Pluskwadraat neemt veiligheid als continue aandachtspunt op in haar werkwijze. Vanuit de visie dat veiligheid een randvoorwaarde is voor effectieve hulp aan cliënten.

Naast het signaleren van onveiligheid vindt Pluskwadraat het belangrijk om te voorkomen dat hulpverleners langs elkaar werken. Om dit te voorkomen is de verwijsindex in het leven geroepen. Pluskwadraat is verplicht om te melden met welke kinderen en jongeren tot 23 jaar zij werkt en dit te registreren. Op de website www.multisignaal.nl staat meer informatie. In de verwijsindex wordt alleen maar geregistreerd of Pluskwadraat betrokkenheid heeft bij een kind of jongere, er wordt geen andere informatie gedeeld.