Missie & Visie

Missie

Pluskwadraat wil jongeren, jongvolwassenen en gezinnen ondersteunen om zo optimaal mogelijk te functioneren binnen de eigen omgeving en de samenleving in het algemeen. Zij wil zich hierin betrokken en transparant opstellen en in de samenwerking zoeken naar de doelen die je bij dit functioneren kunnen helpen.

Visie

Problemen en belemmeringen kunnen je in je functioneren beperken waardoor het lastig kan zijn om het leven te leiden dat je wilt. Problemen zijn er niet altijd en overal, dit betekent dat de context van invloed is op de problemen en belemmeringen die je ervaart.

Pluskwadraat wil zich daarom niet alleen richten op de problemen en belemmeringen, maar in de samenwerking met elkaar zoeken naar het leven naast de problemen en belemmeringen. Naar de mogelijkheden zoeken die beter aansluiten bij je dromen en wensen en de invloed van de problemen op je functioneren verminderen. Het onderzoeken naar wat anderen daarin voor je kunnen betekenen kan een belangrijke steun zijn. Dit noemt men ook wel het oplossingsgericht werken.

Voor Pluskwadraat is het samenwerken met jou en anderen hierin belangrijk. Pluskwadraat wil daarom laagdrempelig en toegankelijk zijn, open en transparant zijn over haar werkwijze, over wederzijdse verwachtingen en over de informatie die Pluskwadraat over jou heeft. Daarom wordt er veel aandacht besteed aan het evalueren van deze samenwerking, bij voorkeur ieder contact.

Werkprincipes

Pluskwadraat hanteert een aantal werkprincipes

  • De werkwijze is duidelijk en acceptabel

Voor een goede samenwerking is het belangrijk dat de manier van werken niet alleen duidelijk is, maar ook past en geaccepteerd wordt. Het uitspreken van wederzijdse verwachtingen is hierin belangrijk.

  • Er wordt gewerkt in √©n samen met de sociale omgeving (context)

Niemand hoeft alleen te staan met zijn of haar moeilijkheden. Anderen kunnen een belangrijke steun zijn voor korte of langere tijd. Andersom kun jij ook iets betekenen voor de mensen om je heen, kun je invloed hebben op het verbeteren van je relaties met anderen.

  • De begeleiding is doelgericht.

De doelen bepalen de richting, de stip (of stippen) aan de horizon. Jij bent eigenaar van deze doelen. Doelen waarvoor jij je wilt inzetten en waarvoor je steun kunt krijgen uit je omgeving.

  • De begeleiding is oplossingsgericht.

Dit betekent dat er wordt gewerkt vanuit de principes van de oplossingsgerichte methode.

In het oplossingsgericht  werken is sprake van een focus op de gewenste situatie.

  • De zelfredzaamheid wordt zoveel mogelijk bevorderd

Wat je zelf kunt, hoeft niemand over te nemen. Wat je (nog) niet kunt, mag je samen doen.

  • Er wordt ingezet op meerdere leefgebieden.

De ondersteuning en begeleiding richt zich op de breedte van het leven en niet alleen op het

leefgebied waar de problemen zich voordoen. Problemen op de verschillende leefgebieden hebben vaak invloed op elkaar. Dit geldt ook voor de oplossingen.

  • Er wordt gewerkt vanuit een systemische visie

Vanuit de systemische visie gaat men er vanuit dat problemen nooit op zichzelf staan. Er is vaak geen direct verband tussen oorzaak en gevolg.

  • Ieder mens heeft het recht om zich te ontwikkelen en te leren

Ontwikkelen en leren is belangrijk om te kunnen functioneren. Het leven vraagt om het aanpassen aan veranderende omstandigheden en daarmee te kunnen functioneren in een steeds veranderende samenleving.

  • De nadruk ligt op de eigen verantwoordelijkheid

Niemand kan de verantwoordelijkheid van je overnemen. Vaak gaat het niet om de verantwoordelijkheid zelf, maar om de manier waarop je verantwoordelijkheden kunt nemen.

  • Veiligheid voor alle betrokkenen is een randvoorwaarde

Veiligheid is een randvoorwaarde om positief te kunnen ontwikkelen. Onveiligheid staat ontwikkeling in de weg, zeker voor minderjarigen.